Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring inzake de website www.yzgroup.nl. Onder YZ Group zijn de volgende vennootschappen opgenomen:

  • Yilmaz & Van Zuijlen Accountants en Belastingadviseurs B.V. (KvK 54222982)
  • YZ Administratie B.V. (KvK 56385986)

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door YZ Group door middel van de verwerkingen via onze website.

Doeleinden van de gegevensverwerking
YZ Group verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt via het contact- of aanmeldformulier op de website. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact met u op te kunnen nemen in het kader van:

  • Het beantwoorden van vragen; of
  • Toezenden van informatie

wanneer u zich expliciet hier voor heeft aangemeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
YZ Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een niet limitatief overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres


Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
YZ Group tracht niet via de website bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. In gevallen waarin YZ Group wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht.

Geautomatiseerde besluitvorming
YZ Group neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van YZ Group) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
YZ Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
YZ Group verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. YZ Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
YZ Group gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YZ Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yzgroup.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. YZ Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
YZ Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de heer P.T.M. van Zuijlen p.vanzuijlen@yzgroup.nl.